نبشی پلاستیکی گوشه کارتن قطعه ای است پلاستیکی که جهت جلوگیری از لهیدگی و پارگی لبه ی کارتن استفاده می شود. نبشی پلاستیکی محافظ گوشه کارتن با قرار گرفتن زیر تسمه بسته بندی مانع از وارد شدن زیاد به لبه ی کارتن شده و به همین دلیل می توان تسمه را سفت تر و محکم تر بست و بدون آسیب رساندن به لبه و گوشه های کارتن بسته بندی محکم تر و با کیفیت تری را دارا بود. نبشی پلاستیکی گوشه کارتن مانع از شل شدن تسمه می گردد.